Till toppen

Tolkförmedlingssystem Steleco®Tolk

Steleco®Tolk 2.0 är ett webbaserat tolkförmedlingssystem som tillhandahåller och förmedlar tolktjänster för utförande av tolkuppdrag oavsett om det handlar om kontakt-, telefon- eller videotolkning.

Flertalet företag, institutioner och förvaltningar handhar tolkförmedling gällande språk. Behov finns att säkert och snabbt matcha lämplig tolk, kompetens, plats och tid mot olika tolkanvändares behov.

Steleco®Tolk har utvecklats med hänsyn till tolkförmedlingarnas verkliga behov och erbjuder goda möjligheter för anpassningar till den egna verksamheten och de interna processerna.

När systemet utvecklades har bland annat Kammarkollegiets Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster följts och implementerats, en vägledning som framtagits med syfte att fungera som stöd för myndigheter, organisationer och ramavtalsleverantörer vid upphandlingar av tolkförmedlingstjänster. Systemet innehåller funktioner för positionering och avståndsberäkning mellan tolk och tolkställe, funktion för automatisk tolktilldelning, helt ny SMS-kommunikationsmodul, stöd för integration mot olika ekonomisystem, stöd för olika prisavtal, olika arvodesnivåer för flerspråkiga tolkar, GPS-koordinater med avståndsberäkning, kartor och verifiering av adresser, rollbaserad behörighetshantering. Möjlighet finns att integrera systemet även mot ekonomi- och affärssystem.

Systemet har många funktioner och stödjer tolkkompetenser och språk enligt Kammarkollegiets riktlinjer. Därutöver kan man lägga till "egna" kompetenser samt upp till fel olika arvodesnivåer.

Hantering av priser baseras på Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (2014:26) med stöd för hantering av egna pristabeller baserat på avtal som eventuellt tecknas med respektive kund. Varje kund kopplas till en egen debiteringstabell med kundspecifika priser. Systemet stödjer både provisionsbaserad och förmedlingsbaserad affärsmodell. Det går även att kombinera dessa i samma installation.

Tolkförmedlingar kan låta tolkar registrera sina kontaktuppgifter, tillgänglighet, språk och kompetenser. Det möjliggör att tolkförmedlingar mycket snabbt kan få fram lämpliga tolkar utifrån behörighet, tillgänglighet och avstånd till uppdraget. Bekräftelser, påminnelser och avbokningar kvitteras via e-post och SMS.

Kunderna loggar in i systemet och lägger in sina beställningar, avbokar beställda uppdrag, hämtar fakturaunderlag och kommunicerar med tolkförmedlingen via anslagstavlan.

Tolkförmedlaren kan aktivera funktionen för Automatisk uppdragstilldelning och då fungera systemet helautomatisk. Det innebär att systemet utifrån i förväg definierade villkor (kompetens, avstånd till tolkställe, kundbetyg, etc.) väljer ut vilka tokar som ska få fröfrågan till olika uppdrag och automatiskt skickar (i tur och ordning) SMS-förfrågningar till dessa. Efter accepterat uppdrag skickar systemet en bekräftelse till kunden. Därefter får tolken en påminnelse (24 tim) innan uppdraget ska utföras.

För mer information kontakta oss på 0723- 23 32 44 eller via kontaktformuläret.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.