Till toppen

Tolkförmedlingssystem Steleco®Tolk

Steleco®Tolk är ett webbaserat tolkförmedlingssystem som tillhandahåller och förmedlar tolktjänster för utförande av tolkuppdrag oavsett om det handlar om kontakt-, telefon- eller videotolkning.

Flertalet företag, institutioner och förvaltningar handhar tolkförmedling gällande språk. Behov finns att säkert och snabbt matcha lämplig tolk, kompetens, plats och tid mot olika tolkanvändares behov.

Steleco®Tolk har utvecklats med hänsyn till tolkförmedlingarnas verkliga behov och erbjuder goda möjligheter för anpassningar till den egna verksamheten och de interna processerna.

När systemet utvecklades har bland annat Kammarkollegiets Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster följts och implementerats, en vägledning som framtagits med syfte att fungera som stöd för myndigheter, organisationer och ramavtalsleverantörer vid upphandlingar av tolkförmedlingstjänster. Systemet innehåller funktioner för fakturering (fakturaunderlag), arvodes- och lönehantering (för tolkar med både A- och F-skattsedel) och stödjer integration mot Visma. Möjlighet finns att integrera systemet även mot andra fakturerings- och lönesystem.

Systemet har många funktioner och stödjer tolkkompetenser och språk enligt Kammarkollegiets riktlinjer. Det går utöver detta att lägga till "egna" kompetenser för bl. a. sällsynta språk.

Hantering av priser baseras på Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa (2014:26) med stöd för hantering av egna pristabeller baserat på avtal som eventuellt tecknas med respektive kund. Varje kund kopplas sedan till en egen debiteringstabell med kundspecifika priser.

Tolkförmedlingar kan låta tolkar registrera sina kontaktuppgifter, tillgänglighet, språk och kompetenser. Det möjliggör att mycket snabbt kan få fram lämpliga tolkar utifrån behörighet, tillgänglighet och avstånd till uppdraget. Bekräftelser, påminnelser och avbokningar kvitteras via e-post och SMS.

För mer information kontakta oss på 0723- 23 32 44 eller via kontaktformuläret.

Aktuellt

Den digitala marknaden utvecklas snabbt vilket ställer högre krav på Steleco att vara aktivt och ständigt vidareutveckla sin kompetens, tjänster och samarbete med andra aktörer. Här kan ni ta del av den aktiva vardagen på Steleco.